vrijdag 30 december 2016

Kerstkaart aan Daan Mühlhaus - 1980.

Peter van Loon -  1980  - waterverf op papier.
Kerstkaart aan mijn mentor Daan Mühlhaus.

Normaal heb ik om deze tijd op mijn blog wel een aan iedereen gerichte wens voor de feestdagen en het nieuwe jaar geplaatst, maar omstandigheden maakten dit een brug te ver.
Bij deze middels een stukje persoonlijke geschiedenis toch een kerstkaart.

Jeugdige overmoed.
Een echte jeugdzonde zou je kunnen zeggen, dat ik dit aan mijn mentor durfde te sturen.
Het ging om het gebaar zullen we achteraf na zoveel jaar maar mild zeggen.

Wat ik nu leuk vind zijn de achtergronden bij de kaart. 1980, de kroning van koningin Beatrix op 30 april, krakersrellen in Amsterdam, traangas, m.e. gemaskerde krakers, over en weer vielen rake klappen.

Ik werkte toen nog bij Adrie Bakker & zoon, de lijstenmakers aan de Spuiweg in Dordrecht. Daar in de werkplaats achter de winkel had ik Daan Mühlhaus leren kennen en daar had hij mij 'betrapt' op schilderen in mijn vrije tijd en mij toen meteen bij zich thuis op het atelier uitgenodigd om mij verder te helpen, hij zag er wel wat in, in de jongste knecht van 'cultuurbarbaren' Bakker en Zn., zoals hij graag plaagde en spotte.
Daan, kwam bijna elke morgen tegen koffietijd even langs vooral om een praatje en natuurlijk werd dit soort landelijk nieuws, net als het voetbal en Koot & Bie bij Bakker druk besproken.

ME. tijdens de krakersrellen in 1980
Er volgt meer wanneer ik tijd vind, maar als ik daar op moet wachten is het al weer 2018, dus plaatst ik het nu al zonder de rest tekst en foto's.

Iedereen wens ik in ieder geval het allerbeste voor 2017!

Over Mühlhaus' opvattingen.............

Peter van Loon

Telefoon  078 6145913

Facebookpagina   facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht


maandag 28 november 2016

We laten ons niet kisten! Na een week inlijsten.

Een deel van de collectie na een drukke week inlijsten.

Eén zwaluw maakt nog lang geen lente, maar een goed voorbeeld, mits ruimschoots zichtbaar voor anderen, doet volgen.

vrijdag 11 november 2016

Oplossingen voor problemen zijn gebaat bij communicatie, is de beste niet de de mondelinge?


Is in de praktijk niet één van de
oorzaken tot nog meer verwijde-

ring dat men dit soort raad in de
wind slaat en eerder en sneller
geneigd  is het geduld te
verliezen wanneer de overhaaste
conclusie getrokken wordt dat de
vragende partij niet wil luisteren
en men daar al snel sancties aan
verbind. '' Hij luistert toch niet
naar wat ik aandraag, ik trek
mijn handen er vanaf!''
Maar wie luistert er nu niet?
Dat lijkt zo klaar als een klontje, maar kennelijk is dat in de praktijk niet zo vanzelfsprekend als de logica en het gezonde verstand ingeven. Als men in de dagelijkse praktijk van een vicieuze cirkel situatie structureel alles in de strijd gooit om het gesprek, het mondelinge gesprek, niet aan te gaan, ja te frustreren en naar het oneindige te dirigeren dan zit je met een levensgroot probleem en een extreem slecht en beperkt bereik.

Een vicieuze cirkel heeft zo zijn eigen logica en de niet communicatie is natuurlijk koren op de molen van een situatie, een vicieuze cirkel, die juist bestaat, leeft en floreert op de gevolgen van het onbegrip, het misverstand, de vooroordelen, veel dat vaak direct voortkomt uit onwetendheid, alles mede een gevolg van zulke non-communicatie. Daar bovenop heeft de gemiddelde mens in regel weinig haast om wat aan zo'n situatie te veranderen en er bovendien weinig voeling voor dat een spreekwoord als - Als het kalf verdronken is dempt men de put - niet zomaar niets is ontstaan.


Het is digitaal lastig om door te la-
ten schemeren hoe een omklemming
binnen een vicieuze cirkel en het ge-
vecht voor een route om eruit te kun-

nen komen aanvoelt. Deze, Kafka
Het Proces, komt behoorlijk dichtbij.
Maar, moet je een mens dan tot een gesprek dwingen, is dan een gerechtigde vraag. Persoonlijk denk ik in beginsel van niet omdat ik betwijfel dat dwang iets van blijvende waarde kan opleveren. Ik geloof in overredingskracht en vooral goede wil en gezond verstand, maar dat is meteen ook één van de zwakheden van die positie, dat is zeldzaam en te vaak afhankelijk van het goede voorbeeld.
Het gezonde verstand moet je nu juist in een vicieuze cirkel met een nachtkaarsje zoeken, het blijft angstvallig ver uit de buurt zodat het goede voorbeeld ook maar niet wordt gestimuleerd en eindelijk eens wil opstaan. Goede voorbeelden moeten wel zichtbaar zijn, anders zijn ze lang niet zo effectief als mogelijk en effectiviteit moet nu juist sterk nagestreefd kunnen worden als de beschikbare middelen zo zeldzaam en beperkt blijven.

Op wat men niet heeft opgebouwd kan men niet terugvallen - kapitaal maak je met kapitaal.


Verkoop organiseren?
Om de gevolgen van de vaak genoemde vicieuze cirkel enigszins te doorstaan strijd men op vele
fronten tegelijk en komt men chronisch mankracht, (je kunt jezelf nu eenmaal niet meerdere
keren klonen zoals in de film Multiplcity) en zogenaamde quallity time tekort. Gisteren was ik
de hele dag bezig met onderzoeken en het bij elkaar verzamelen van dat wat ik eventueel in de
huidige meest acute nood kan inzetten om snel aan situatie verbetering te kunnen werken.
Ook hier werkt het jarenlange isolement, geen voeling hebben met en het halve digibeet zijn
onpraktisch tegen en maakt het onzeker wat te kunnen doen. Profiteurs van andermans ellende
bestaan er genoeg maar steun bij de slimste aanpak zou misschien wel een wereld aan verschil
kunnen maken. Delta- of Marshallplan, zie de pagina, zie kolom rechts.

Het constant nijpende, zeker van de actuele situatie, kan met het bovenstaande bij lange na niet gesymboliseerd of uitgedrukt worden, de foto van eind vorige week van de inhoud van mijn portemonnee - mijn overgebleven besteedbare kapitaal - die ik op het internet plaatste maar er nul komma nul reactie en of bereik mee uitlokte vertelt het veel treffender. Ik ben de deur niet uit geweest en ik kan er dit weekend nog wat goedkope havermout en een paar liter melk van kopen, maar de noodzakelijke reparaties aan mijn vaak blokkerende computer (Student aan huis) moet ik nog langer uitstellen, wat het isolement en vooral de nadrukkelijke confrontatie met de beperkte gereedschappen om er uit te komen wanhopig makend. De somberste gedachten komen dan toch weer aan de deur kloppen, want alle hoop wordt weer de zoveelste keer de bodem ingeslagen.

'De man, de man, hij ziet altoos meteen oplossingen zonder eerst goed stil te staan bij het probleem.' (citaat uit de blokkade van Renate Dorrestein.)Eén van de visuele middelen die ik heb
benut in mijn vele pogingen het kwartje
te laten vallen, maar ontkenning en on-
derschatting zijn een constante rode
draad binnen de vicieuze cirkel
Stigmatisering, vooroordelen, hard-

leersheid en vrijwillige onwetendheid
deden ook nog eens bitter weinig goed
voor de vooruitgang in de zaak.
Het kwartje wil maar niet vallen.
Mijn mannelijke cursisten van de aquarel cursus vertelde ik begin januari 2015 van mijn vicieuze cirkel, het ongelijke gevecht en de incidentele staat van somberheid, moedeloosheid, onveiligheid en geblokkeerd die bij deze soort van vicieuze cirkel om de hoek komt kijken.
We hadden al een half jaar samen gewerkt en ik had zo goed als alles voor me gehouden, maar dat is ongezond en contra-productief en op den duur een onhoudbare situatie.Toen ik mijn teksten van 2014 richting jaarwisseling nog eens terug las schoot een stevige kikker in mijn keel, zo opbouwend en leerzaam die teksten in de kern waren en hoe weinig er ook toen mee werd gedaan.
Daarom is het frappant hoe de heren reageerden en de meest opvallende citeer ik nog eens;  ''Jij somber, depressief? Dat kan ik niet geloven, je bent bij onze lessen altijd zo positief en stimulerend, dat wil er bij mij niet in!'' Ook de anderen gaven niet aan dat de lessen er bepaald niet onder hadden geleden.
Heel behoedzaam heb ik de heren, we hadden inmiddels een band opgebouwd, op te voeden en door te laten schemeren waar ik op hoopte dat zij mij mee behulpzaam zouden willen zijn. Op basis van slechte ervaringen met anderen, vroeger in de tijd na Tikky Buytinks overlijden'  8 juli 2008, druk en drukte ik iedereen nadrukkelijk op het hart dat zij als zij iets niet goed begrepen en/of als er misverstanden dreigden zij toch vooral de telefoon moesten pakken en niet moesten gaan modderen.
Later bleek dat dit advies van een ervaringsdeskundige op cruciale momenten slordig aan de laars werd gelapt, met uiteindelijk in de zomer van 2015 geen stap in de goede richting maar een grote terugslag in het verkrijgen van meer positieve opties, enige verlichting onder de druk van de vicieuze cirkel.
Of de duivel er mee speelde.

Het stigma, de schadelijke vooroordelen, het brengt onmacht.


De gevolgen van vooroordelen, ik loop er al minimaal al acht jaar zonder genade tegenaan
en dat pakt en pakte buitengewoon slecht uit, het was dan ook bijna een troost toen ik
merkte dat dit 'op hoog niveau' in het veld ook wordt onderkend en dat men daar de schade
ziet en vind dat er iets aan gedaan moet worden door middel van een bewustzijn campagne.
Dit stuk uit het persbericht haalde ik van de web-site en liet ik elders al zien. Geen respons.Je leest deze tekst, de aanhef van het persbericht men is het zat! - Ik mocht het niet zat zijn, terwijl
ik onderwijl de ernstig nadelige gevolgen in alle (ver)eenzaamheid moest dragen en
maar moest zien te repareren,. Men had toch het stigma dat men te pas  en te onpas gebruikte
om mijn waarschuwende signalen niet aux serieux te hoeven nemen. ''Ga naar een psy-
chiater en laat je pillen voorschrijven!''Acht jaar geleden gebruikte ik de informatie van een van oorsprong Belgische web-site
waar vandaan ik ook deze tekst plukte om mijn familie te waarschuwen voor dit gevaar.
U moet begrijpen dat dit nog een periode van hoogtij was voor de ontkenningen de dood-
doeners, het wegkijken en het ongenuanceerd beschuldigen aan de ene kant - 'Je bent gek!'
en het wegkijken en pappen en nathouden aan de andere kant en de communicatie verder
overlaten aan mensen die er niets van snapten en/of geen poot wensten uit te steken omdat zij
gevoelens van wrok  jegens de halve wereld hadden.De piramide van Maslow laat,
mits u het begrijpt en zich erin
kunt verplaatsen, zien dat er
hier van ontplooiing weinig
terecht kan komen omdat de
struggle for life, de strijd om
het naakte bestaan en de eerste
levensbehoeften, alles opeist
er is verre sprake van de
benodigde rust en veiligheidTussentijds.
Dit bericht is zeker niet volledig en veel blijft nog onderbelicht. Dat is ook altijd één van de dilemma's, vertel ik niet teveel, vertel ik wel genoeg, hoe krijg ik überhaupt nog een opbouwend gehoor?
Dan is er het nijpende aan de situatie die kennelijk alleen het recht heeft van nijpend naar nog nijpender af te glijden maar niet het recht heeft gehoord en in dat verlengde doorbroken te worden.
Ik plaatste het al omdat ik er al een groot deel aan gewerkt heb en de functie als nod- en hartenkreet in ongewijzigde toestand meer prioriteit heeft dan de volledigheid van het bericht. Per slot van rekening breek ik ook hier weer opnieuw een lans voor de directe mondelinge of zelfs face to face communicatie ter versnelling tot een proces tot beter.
Vaak beloof ik nog verder aan een bericht te werken, maar ik ben zwaar onderbemand en bovendien zakt ook iedere keer me de moed in de schoenen als ik vast moet stellen dat alle moeite voor de zoveelste keer vergeefs was en ik op de beruchte muur van het stilzwijgen, de laksheid en de onverschilligheid stuitte, maar ondertussen wel weer mijn nest 'bevuilde' omdat dit soort teksten keer op keer massa's mensen ook afschrikt en ver van mijn deur houdt. het is niet voor niets een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.
Maar ik moet ook eten dus ik publiceer, de beschouwelijke kant en de wetenschap is elders te vinden.
Bovendien zijn er op dit weblog twee pagina's gewijd aan de vicieuze cirkel die amper werden gelezen terwijl ze zoveel basis geven. 

Peter van Loon
Telefoon               078 6145913

De zeldzame keren dat ik in acht jaar tijd in de gelegenheid kwam mijn vicieuze cirkel situatie uit te leggen en men zo langzaam of niet begreep of er zoals gewoonlijk te weinig tijd voor uittrok probeerde ik mensen op uitzendingen, artikelen, films (Multiplicity, Cast away, the gathering) DWDD met Joost Zwagerman, en meer veel meer te wijzen. ''Ken ik niet, weet ik niet, ken ik niet bij''  men zei niet ''Kost me teveel moeite.''
Ik schreef al ik ben een halve digibeet en zwaar onderbezet. Liefst had ik alles in dit soort blogs ingebouwd om alle verhalen te stroomlijnen en zo effectief mogelijk te maken, het absolute streven. Ik kon het niet, maar toen ik Pinterest in de gate kreeg heb ik 31 borden gemaakt. Op de meeste geef ik, op die in het kader van de vicieuze cirkel staat er sids lang een hoop bij elkaar dat de potentie heeft te informeren, extra toe te lichten, vooroordelen te benoemen, filmpjes en uitzendingen met één druk op de knop te bekijken en/of te beluisteren. Vaak schreef ik er nog een toelichting bij..... alles voor de kat zijn staart. Er kwam geen enkele inhoudelijke vraag.
En dan was er in het verleden wel eens iemand die het bestond te vragen; ''Doe je er zelf ook iets aan?''
Facebook-pagina facebook.com/petervanloondordrechtnl
Pinterest               pinterest.com/petervanloon1

woensdag 9 november 2016

Met de handen op de rug gebonden, desondanks ver gekomen, en dan is na uitstel van executie de rek eruit, platzak.

Niet gek voor een outlaw, een vogelvrije, een onvrijwillig eenzame wolf, dat hij dit dit jaar ondanks de afgesneden conversatie en de marginale mogelijkheden, ondanks alle tegenslagen en een chronisch gebrek aan opbouwende medewerking en ook nog eens minieme eigen middelen toch nog voor elkaar gebokst heeft.
Werkzaamheden aan de verstopte regenpijp.
Vorige week toen alles al extra schrijnend
werd was dit een duidelijk voorbeeld wat
de vicieuze cirkel in de praktijk betekend.
U zult denken waar heeft hij het over? Niet over het doorbreken van de vicieuze cirkel, dat blijft vooralsnog een onbereikbare droom en alles zal daar nog hevig door gekleurd blijven worden, maar desondanks ben ik lang in gevecht gebleven en had ik mijn sterke downs en wat zwakke ups, maar in het overleven van die downs en het beleven van die eerste ups bewees zich toch het potentieel en de overlever met als toepasselijk motto to live to die another day.
Stel je toch eens voor dat er ooit de rode loper voor de oplossingen kan worden uitgerold!

Voorlopig staat dat nog niet in de sterren geschreven want die kijken nog steeds de andere kant op en leven nog steeds in de donkere middeleeuwen van de empathie.
Dat blijft een gegeven, maar het is zo onvoorstelbaar onpraktisch dat ik er om de zoveel tijd wel hor en dol uit pure machteloosheid van word.

Deze vicieuze cirkel. Wat een periode van oogsten had kunnen worden wordt meer en meer een hel.

Schilderijen en aquarellen met veel verhaal
rond het ontstaan, waar ik, weliswaar sterk
tegen de klippen op, dit jaar in verschil-
lende perioden en fases aan probeerde te
werken.
Ik eindigde 2015 met een koffer aan niet
opbouwende schokkende ervaringen, maar
met een moeizaam hervonden, langzame,
maar stijgende lijn vanaf december
die ik met de rampspoed van dat jaar vers
en scherp in het geheugen als afschrik-
wekkend voorbeeld op het netvlies en als
krachtige motivatie het in 2016 zeker
anders te doen

mezelf op te sluiten en nog meer af te
zonderen het laatste half jaar met vallen en
opstaan aan werkte. Dat ging na de 'ramp'
van halverwege februari lang uiterst onno-
dig moeizaam omdat ook de verwerking
van deze streep door de rekening niet
gepaard ging met inzicht en empathie va
n

Er is met deze woorden geen letter overdreven.
Deze vicieuze cirkel die ik al zo vaak beschreef zonder een stap verder uit het isolement te raken en al een decennium lang vergeefs zoek te kunnen doorbreken is in deze zoveelste fase van de 'oorlog' ernstig aan de winnende hand.  Bovendien heeft het constant alle troefkaarten in huis om die te pas en te onpas zonder mededogen uit te spelen, opvallend vaak juist dan wanneer het mij het ongelukkigst uitkomt.
Al die jaren gebeurde dit al om de haverklap, en nu gebeurd het opnieuw, op dit moment. Het gebeurt nu waardoor ik dit in de nacht begon te schrijven omdat ik niet in slaap kan komen, omdat het ook nog eens in een stroomversnelling in de overtreffende trap alles weer overhoop dreigt te gooien en het isolement tenenkrommend is.
De schade was door al die verspilde jaren al zo onoverzienbaar groot, maar is de huidige dag, zo zonder werkzame middelen nog ingrijpender en nog destructiever bezig uit te werken als de zoveelste nekslag voor mijn intens nagestreefde route naar het structureel herwonnen kunstenaarschap.

Om me er effectief tegen te kunnen verweren zijn er geen wapens(middelen) want ik word juist aan alle kanten in mijn opties beperkt en gekortwiekt, en tevens blijf ik hemeltergend geïsoleerd en dat is schadelijk en contra-productief in deze toch rechtmatige strijd tegen het vogelvrij zijn binnen die zo schadelijke vicieuze cirkel.
Dat voelt al bitter lang uiterst eenzaam, zwaar machteloos door de vele beperkingen en obstakels en om veel van belang intens verdrietig.

Vorige weken gaf ik in een reeks post's op mijn Facebook-pagina al aan dat er veel niet in bijna totale eenzaamheid in mijn eentje te managen zorgen op mij afkwamen, zorgen die voor mij inhouden dat het zwaar bevochten perspectief richting verbeteringen op het spel staat en dat ik met de huidige vooruitzichten ook dit jaar weer sterk in mineur zal moeten eindigen en daarmee nog verder van huis en redelijke opties zal raken.

Loodgieter en stratenmaker.

Vorige week verzuchte ik al
op Facebook dat ik door de
oplopende geld - en andere
zorgen niet meer goed kon
werken en zelfs schilderijen
waar ik veel hoop op vestig
begon te bederven omdat ik

weer geblokkeerd raakte. Ik
 begon het zo moeizaam ver-
overde, 'het,' helemaal kwijt
te raken en met lede ogen
zag ik aan dat ik er al bedierf.


Heb toen beschreven dat ik
drie dagen achter elkaar
totaal iets anders ben gaan
doen, tot die keuze in staat
gesteld door de toevalligheid
dat ik in de omgeving een
bergje overtollig zand
vond en dat voor deze nobele
bestemming had ingepikt.

Daarvoor was anders
geen geld.
Hiermee leg ik meteen uit
dat talloze eigen stappen
belemmerd werden door de
afwezigheid van geld, mid-
delen en netwerken of te
lang moesten wachten
tot er weer wat kwam.
Dat schiet niet op en haalt
iedere dynamiek er bij voor-
baat al af, en men is ook
niet vooruit te branden.
Kapitaal maak je met 
kapitaal.
Ik observeer dat er zich in feite meerdere vicieuze cirkels binnen deze hoofd vicieuze cirkel afspelen.
Een vicieuze cirkel is een situatie waarin iets een bepaald gevolg heeft, terwijl dat gevolg op zijn beurt het eerstgenoemde verschijnsel in stand houdt of versterkt.
Een vicieuze cirkel is dus een situatie waarin een bepaald verschijnsel zichzelf indirect in stand houdt. Is men eenmaal in een vicieuze cirkel terechtgekomen, dan is het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk daar uit te breken. (Bron Wikipedia)

Ergens in blijven hangen of ergens in gevangen zitten (deze vicieuze cirkel), het is nogal een verschil. Toch zien buitenstaanders dit belangrijke verschil vaak maar al te gemakkelijk over het hoofd en wrijven ondergetekende met het grootste gemak aan in het verleden te blijven hangen. Een kortzichtigheid die schaad een stigmatiserend stempel drukt die de vicieuze cirkel alleen nog maar meer verdiept en die geen moment helpt ter verbetering van het klimaat in een richting tot meer begrip.

Van meet af aan ontbreekt er een echte toeverlaat, een vertrouwde een derde persoon of partij die veel meer van de achtergronden op de hoogte is en met wie je de beweegredenen en het perspectief kunt delen zodat alles niet zo zwart wit wordt verstaan en zo eenzijdig wordt uitgelegd.
Het permanent ontbreken van zulke factoren heeft het onbegrip alleen nog maar meer vrij spel gegeven en heeft veel teveel voldongen feiten gecreëerd.
Er zijn talloze voorbeelden geweest en te geven.

Wanneer men geen vinger aan de pols houdt kan men zich onmogelijk in de situatie verplaatsen, de schade ontstaat al meteen wanneer men zo aanmatigend is het zonder ook wel te kunnen weten en zonder weer en wederwoord met de wolven in het bos mee te huilen.

maandag 24 oktober 2016

Schildercursussen aquarelleren en acryl voor gevorderden, Peter van Loon starten januari 2017.


Waterverf materialen.

In januari start de bekende Dordtse schilder Peter van Loon weer met twee nieuwe reeksen lessen in schilderen voor gevorderden.
De één voor aquarel de andere acrylverf.

Op woensdagavonden 2017 wil ik met de groep - aquarelleren voor gevorderden starten - en op de vrijdagochtend de groep - schilderen met acryl voor gevorderden.

Extra te plannen
Peter plant op zaterdagen speciale masterclasses te gaan organiseren, soms een volle dag, soms een serie van zes ochtenden of middagen, steeds op zaterdag.
Het eerste thema dat hij overweegt - 

De Biesbosch in aquarel voor gevorderden.

Serie van zes zaterdagochtenden.  Ik pols of hier voldoende animo voor zal zijn om het met succes te organiseren.  Maximaal zeven deelnemers.
Inlichtingen, support en overleg telefoon 078 6145913


De reguliere vaste lessen.
Peter van Loon
Wiinter, de oude Spuihaven in Dordrecht
waterverf op papier (detail)

Aquarelleren voor gevorderden.
De reguliere cursus aquarelleren voor gevorderden, vindt op de woensdagavond om 19.45 uur plaats en zal 16 lessen van 2.5 uur omvatten.
De kosten voor 16 lessen bedraagt E 275,-, inclusief koffie en/of thee.
Maximaal 7 personen. 1 eerste aanmelding.
Peter van Loon
Provence 10 -  2007/2016 acryl op paneel 60 x 60 cm
Schilderen van het zonnige zuiden, een mooie
optie voor een masterclass of een variant erop.Schilderen met acryl voor gevorderden.
Deze cursus start op woensdagochtend januari 2017 om 9.45 uur. en zal eveneens zestien lessen van 2.5 uur omvatten..
De kosten voor deze zestien lessen bedraagt eveneens E 275,- inclusief koffie en/of thee. (betaling voor aanvang van les een)
          Maximaal zes personen.Meer informatie

Adres                      De Vereniging 21 3311SB Dordrecht
Telefoon                 078 6145913
Website                  www.petervanloondordrecht.nl
Facebook-pagina  facebook.com/petervanloondordrechtnl
Pinterest                pinterest.com/petervanloon1

zaterdag 30 juli 2016

63 - Resultaat met sterke vertraging.


Momentopname eind juli 2016

Er komt na tergend lang ploeteren weer
werk uit mijn handen en ik ben onderhand
met veel beloftevolle werken tegelijk bezig,
Sommigen beschouw ik zelfs als definitief af.

Vanwege ruimtegebrek in wat voor mijn
atelier moet doorgaan verhuis ik in de
periode dat er geen lessen zijn de werken
waar ik mee bezig ben, of mee bezig wil
zijn, naar de ruimte waar ik normaliter
mijn lessen geef. Zo heb ik meer overzicht
over alles waar ik aan probeer te werken
 en zien geeft prikkels, zien kan stimuleren.

Zeker wanneer je niet in alle rust kunt
werken en je hoofd vol met andere zor-
gen zit. Hoe dit in de dagelijkse praktijk
kan werken  probeerde de wetenschapper
Maslov middels zijn piramide model
aan de ongelovige sceptici die het altijd
beter denken te weten uit te leggen

Na heel veel onnodige en sterk alles frustrerende vertraging, na heel veel vaak extra ontmoedigende strijd heb ik nu een situatie veroverd die ik, naar de ervaring bikkelhard leert, ook zo weer kan verliezen.

Want de in de piramide van Maslow beschreven voorwaarden waarbinnen zelfontplooiing de beste kansen krijgt is en was ver te zoeken en het tegendeel onveranderd alom tegenwoordig, dat terwijl het 'goede'  het werkzame nadrukkelijk afwezig bleef.
Dat is nu met recht echt en zonder een vorm van enige overdrijving wat men vechten tegen de bierkaai noemt.

De vicieuze cirkel doorbreken is bepaalt geen sinecure.

In bericht 50 heb ik een jaar geleden nog eens uitvoerig de werking van mijn vicieuze cirkel proberen uit te leggen.
Gisteren was ik ook al uitvoerig aan een ander bericht begonnen, maar het is in deze niet gemakkelijk een goede toon te treffen, ik vergelijk het wel eens met het met een hamer hard op je vingers slaan, dan uit je je in eerste instantie doorgaans niet met diplomatieke taal en zeker niet met begrip, dus heb ik dat nog even in concept gelaten.

Dit bericht wordt nog verder vervolgd en opgetuigd, 
De tijd is meedogenloos en gaat voort, ben nog druk bezig met dit bericht en zit er  nog middenin, maar kan, zoals het hiernaast geplaatste schema van de piramide van Maslov mede probeert te demonstreren, niet effectief overal tegelijk zijn vanwege de strijd voor de eerste levensbehoeften, het naakte bestaan als bedoeld in de onderste regionen van het model. 
Ik hoop hierbij nu eens op uw begrip en, in deze heel belangrijk en onmisbaar, uw inlevingsvermogen.Momentopname eind juli

2016 - 2.

Er valt weer wat te beschermen,

nu moet ik daar dan ook voor
kunnen kiezen.
Dan pas valt er tevens hoger

op de ladder aan kwaliteit te
winnen.(Maslov)

Boek - De blokkade.

 van Renate Dorrestein.
Writersbloc, berucht
onder schrijvers!
En onder schilders?


Wat ik vooral wil en moet gaan aantonen is dat ik van de harde lessen uit de loop van voorgaande jaren, door onnodig veel schade en ongepaste schande wijzer geworden, wel moet blijven leren! 
Ik kan 
gezien de omstandigheden nooit en nimmer een ideale beslissing voor het komende vervolg nemen, ook die komt weer, wat ik ook kies, met een onnodig hoge prijs.
Maar ik zal noodgedwongen wel uit het minste van meerdere kwaden moeten kiezen omdat ik het voorlopig belangrijkste niet weer kan en mag verliezen.
Het vermogen, en de gelegenheid daarvoor, om te kunnen schilderen, want het is nu, en dat wordt door de omstandigheden gedirigeerd door de vicieuze cirkel, nog maar een kwetsbare couveuse baby en de zo gevreesde en verafschuwde blokkades liggen al snel en steeds weer ingrijpend op de loer!Peter van Loon
Straat, na de regen - acryl 40 x 30 cm (2015)
Dit schilderij van vorig jaar vonden anderen
geschikt om er  mee naar buiten te treden.
Ik bleef aarzelen. Anderhalve maand geleden
veranderde ik het nodige en hoewel foto's
kunnen misleiden ben ik meer te spreken
over de versie die het uiteindelijk is geworden.Telefoon   078 6145913

Facebookpagina facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

woensdag 22 juni 2016

62 - Kunstenaar Peter van Loon heeft zijn Facebookpagina veranderd, handig voor het delen van actuele informatie.

Al lang zit zoveel in het vat, de nieuwe
Facebookpagina moet het podium zijn
waar ik het als eerste naar voren breng
Ik hield mijn gehoor altijd nadrukkelijk

voor;  wisselwerking werkt.
Graag vestig ik vanaf deze plaats uw aandacht op mijn gewijzigde Facebookpagina, een pagina die ik( het liefst) voor de promotie van mijn kunstenaarschap wil gebruiken.
Voor een 'reguliere' levendige en actuele website op eigen kracht heb je de nodige capaciteiten, middelen, en, minimaal, een werkbaar budget nodig.
Deze Facebookpagina bied me een veelzijdig alternatief en is daarbij ook een goede aanvulling op de alternatieve website en dit weblog.
Zonder uitwisseling veel minder kunst.

Met dit bericht kan ik aandacht voor de nieuwe Facebookpagina vragen facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht, maar omgekeerd kan ik op de Facebookpagina weer alle activiteiten op dit weblog eenschilderindordrechtnl.blogspot.com doorgeven en desnoods zijdelings toelichten - er zijn legio mogelijkheden.
Maar het werkt alleen met een publiek, met volgers en betrokken mensen.
Peter van Loon.
Naderende Sneeuwbui, natuurpad
aan de Nieuwe-Merwede
2016 - waterverf op papier.Oude Facebookpagina.
De oude Facebookpagina begon ik ooit met hetzelfde optimisme maar werd door - laat ik het maar noemen; wederzijdse onkunde en onnozelheid het ongewenste (ook nog eens zeldzame) podium waar de strijd tegen de vicieuze cirkel een stem kreeg, maar weinig gehoor of wisselwerking vond, en ondertussen verstreken de jaren, werden onvervangbare, kostbare jaren verspeeld en treurig veel onmisbare creativiteit verspild.
Ook veel goodwill werd verspild, want men ontwijkt en frustreert dan wel de cruciale directe communicatie maar men oordeelde, veroordeelde en stigmatiseerde wel.
Men keerde het met groot gemak de rug toe.
Er zit echt veel in het vat, maar het lag kostbare
maanden stil terwijl het door eigen inzet zo hoop-
vol begon. Maar ja, dan het bekende van de wal in
de sloot helpen verhaal en een sterk falende ' nazorg'!

Het dal, de bodem van de put,  lijkt nu
bereikt en bij het weer naar boven klauteren
is deze verandering één van de eerste stappen.
facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Zo werkte het concept niet meer voor het oorspronkelijke doel


Op de nieuwe Facebookpagina.
De nieuwe pagina mag niet meer het podium zijn voor het hierboven beschrevene maar moet een middel zijn om als kunstenaar, en docent schilderen, het podium te zijn dat recht doet aan de kant die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden veel te weinig een kans kreeg.

Het vorige bericht, dat over de aquarel, is als een bewuste stap in de goede richting bedoeld.  Je kunt het alleen niet eten. M.a.w. we hebben nog een lange weg te gaan.
Mijn cursisten noemden me enthousiast, bijzonder en stimulerend, laten we kijken of we nog een vergeten potje van dat goedje kunnen aanboren.

Een like voor de nieuwe Facebook pagina, van harte welkom.

Vind ik leuks voor de pagina - zijn en functioneren als een soort aanbevelingen naar weer anderen.
Daarom vraag ik u met enige schroom om in de eerste plaats de pagina te bezoeken en niet te aarzelen die ook leuk te vinden.Grote multinationals doen er actief
aan, dan mag een kleine 
Zelfstandige Zonder Poen
er toch wel zeker om bedelen.

Resultaat.
Binnen 24 uur boven de vijftigDe teller ging binnen amper anderhalve dag van nog geen vier naar boven de zestig en dat bood mij op de valreep nog een bonus, de technische mogelijkheid de vind ik leuks van mijn oude- met de nieuwe Facebook pagina samen te kunnen voegen.

Het was behoorlijk marginaal, maar een weg moet ergens opnieuw beginnen, steevast met de eerste stappen, er is met deze stap een hoop nieuw leven in de brouwerij gekomen.

Het zijn vaak de kleine dingen die het doen.

(24 uur later)Meteen na plaatsing van dit bericht kwamen er een aantal positieve reacties op de Facebookpagina. 
Iemand met een ruime blik en een groot hart/netwerk deelde het met zijn volgers, en het resultaat, meer dan negenhonderd bezoeken op de nieuwe Facebookpagina en meer dan veertig likes voor de gehele Facebookpagina, likes waar ik hier nadrukkelijk om vraag. Dat binnen een dag.
Doet een mens echt goed. Het is een andere ervaring.

Ik plaats nogmaals hieronder alle links en aarzelend mijn email-adres. 

Ik ben een langzame typist, type met één vinger, dat werkte in de twintigste eeuw, nu een lastige handicap. 
Om meerdere goede redenen dan ook een sterke voorkeur voor de duidelijke telefoon.

Peter van Loon

Telefoon                  078 6145913

Facebookpagina      facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Pinterest                  pinterest.com/petervanloon1

Website                   www.petervanloondordrecht.nl

Email:                      peter1959.2009@hotmail.com


vrijdag 17 juni 2016

61 - Aquarel, schilderen met waterverf - soms is het net toveren.


John Singer Sargent (1856 -1925)
Venetië - waterverf op papier
Net als zijn illustere voorganger

Turner(1775-1851) al decennia
voor hem werkte Sargent regel-
matig en graag in Venetië 

Afbeelding onder -  de bewaarde
penselen van John Singer Sargent
Een ware waterverf virtuoos.De aquarel, de schildering in waterverf, het is een prachtige discipline in de kunst die door grote meesters van naam met veel passie werd beoefend.
Daarom is het wat jammer dat er van die hardnekkige misvattingen over blijven bestaan, maar laten we die voor wat ze zijn, het aquarel is een mooie volwaardige techniek in de kunst.

Grote meesters .....  internationaal denk ik dan snel aan schilders als William Turner. John Singer Sargent, Emile Nolde .... ik kan lang  doorgaan met opnoemen, ook in Nederland waren het zeker niet de minsten die er in uitblonken.

Bloei.

Een ware bloeiperiode voor de aquarelleer kunst in Nederland was de tweede helft van de negentiende eeuw, met name dankzij de schilders van De Haagse School en geestverwante kunstenaars, meesters die veel voor de reputatie van de techniek hebben betekend, mede doordat zij zich veel inspanningen deden om de aquarel bij het Nederlandse publiek te promoten. Zo kreeg Koningin Wilhelmina in 1898 bij haar inauguratie een grote collectie aquarellen van de schilders van Pulchri, het bolwerk van de Haagse School, geschonken. De aquarellen waren op fraaie wijze in een soort, speciaal voor de gelegenheid op maat gemaakte, kabinetskast vervat. Slaat men de deuren open dan verschijnt de collectie aquarellen die op ingenieuze wijze aan de binnenkant van de paneeldeuren, maar dan als evenzovele lijsten, in zicht.Denkend aan Holland....
hoge luchten,een lage horizon
Johan Hendrik Weissenbruch
(1824-1903)
Jaagpad bij Noorden
waterverf op papier

De promotie was nodig want lang zag men het aquarel eerder als studiemateriaal voor nog te maken ander werk, een aquarel werd in de hand bekeken en niet aan de muur De Hagenaars dachten daar inmiddels anders over en richtten de Hollandsche Teekenmaatschappij op die ten doel had het aquarel als een eigen zelfstandige discipline te promoten. Zij organiseerden door het hele land tentoonstellingen en presentaties en brachten hun aquarellen als volwaardige kunst onder de aandacht van een groter publiek.
.
De Haagse scholer Johan Hendrik Weissenbruch die de verdiende erkenning pas laat kreeg wordt nu gezien als de meest bedreven aquarellist onder hen. Hij noemde zijn aquarellen 'zijn patiënten': ''Ik ben hier dokter, die zijn morgenvisite maakt.. Tegen de een zeg ik: wacht ik zal jou een zalfje maken, waar je helemaal van opknapt. Tegen de ander: vrind jij hebt lucht nodig en meer licht.''
Weissenbruch's aquarellen ogen vaak heel spontaan en men zou denken dat ze in de vrije natuur geschilderd werden, maar hij maakte buiten snelle rake krabbels met zwart krijt; ''Ik geef de essentie weer.'' Bezoekers van het atelier wisten te melden dat het letterlijk bezaaid lag met aquarellen, ook op de grond. De uitspraak van 'de vrolijke Weis' dat zijn meest belopenen zijn beste werken waren werd door latere chroniquers wel eens letterlijk genomen.

Mijn Mentor de Dordtse impressionist Daan Mühlhaus, adviseerde me onder het werk van onder andere de Haagse School maar ook de Franse Impressionisten  goed te bestuderen. '' Ga naar De Slegte in Rotterdam en kijk of je daar iets kunt vinden,''    De goede raad volgend vond ik daar in de ramsjt veel over het impressionisme en ook de twee bekende delen van Jos de Gruyter over de Haagse School. Ik verslond die, dat was in een tijd dat er nog niet zoveel literatuur over deze stroming bestond of alleen nog maar voor vaak veel geld antiquarisch te vinden was. De stroom monografieën kwam pas jaren later goed op gang. 
In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat je je als beginnend kunstenaar op 'dit soort kunst' oriënteerde, dat was niet bon ton, dat was huisje boompje beestje. Maar ik volgde mijn eigen gevoel, had een onbedwingbare behoefte aan informatie en ik kreeg het virus, een blijvende passie voor (kunst)boeken en een blijvende passie voor kunst.

Jacob Maris (1837-1899)  (detail)
Er is een oeroude discussie over het wel of niet gebruiken van dekverf zoals
ook op deze detail afbeelding van een Jacob Maris te zien is
Kijkt u goed dan ziet u dat behalve in het wit van de balustrade er ook veel
dekverf in de gedempte kleuren mee gemengd werdWillem Witsen (1860-1923)
Montelbaanstoren aan de Oude 
Schans (detail)
waterverf op papier


De Amsterdamse Impressionisten.
Nog tijdens de bloei van de  Haagse School die traditie werd verschoof het centrum van de ontwikkelingen zich meer en meer naar het oplevende Amsterdam en de kunstenaars die men nu in één adem met de tachtigers noemt.
Kunstenaars willen niet graag in een hokje worden gestopt maar er zijn vaak wel  tendensen en karakteristieken die men op een bepaald moment met elkaar gemeen heeft. Dat gold voor de Hagenaars en ook voor de Amsterdammers.
Was de Haagse school vooral die van het landschap en het interieur, de Amsterdammers ontdekten de stad. Soms bruisend druk en dynamisch in snelle ontwikkeling zoals veel bij George Hendrik Breitner en Isaäc Israëls, maar ook vaak weer verstild zoals in de 'stadslandschappen' van Willem Witsen en Eduard Karsen.

De kritiek op bijvoorbeeld de brede Breitners was vaak niet mals, een criticus vroeg zich bij een aquarel van diens hand af of hij niet per abuis zijn palet  had ingelijst.George Hendrik Breitner (1857-1923)
Sleeperspaarden op de Dam in Amsterdam.
Let ook op het gebruik van dekverf (chinees wit of gouache)
Meer regel dan uitzondering in het Nederland van die tijd.

Kees Verwey (1900-1995)
Bloemstilleven


In de tweede helft van de vorige eeuw was de Haarlemse meester Kees Verwey de schilder waar je als rechtgeaarde liefhebber niet omheen kon. Hij noemde zichzelf weleens een dualist omdat hij aan de ene kant bijna letterlijk een kind van de tachtigers was en stevig met zijn voeten in de traditie van Floris Verster en Breitner en consorten stond, maar hij ook open stond voor de verworvenheden van de moderne en eigentijdse kunst. Verwey had tot op hoge leeftijd een grote experimenteer en vernieuwingsdrift die tot overtuigende kunst heeft geleid.

Graag deel ik met de lezer een citaat uit een tekst van Kees Verwey dat me nog steeds, net  zoals dat van Weissenbruch, prettig aanspreekt en veel over de liefde voor aquarel weet te vertolken. Ik citeer de meester.
De aquarel. Een aquarellist is iemand die van plassen houdt.
Als je begint moet je al duidelijk zo'n prettig gevoel hebben, van: nou ga ik leuk met die mooie marterpenseel in dat potje water roeren, dat op een tafeltje naast je staat en dan .... ga je die zachte, grappige waterverfkleuren op de doos daarmee bestrijken. Nadat je de penseel geheel in water hebt gedoopt, raak je coquet even aan het kleurtje, dat je wilt maken.  Ha wat doet dat plasje water nu met die droge verf, het lost de verf op en nu gaat het prachtig glanzen. En wat doet nu de natte kwast gevuld met kleurstof op het papier? Ai, daar raak ik met de punt, met de uiterste punt van de kwast aan het papier, onmiddelijk vloeit het water  uit de kwast  over het papier en dan .... O, dan ga je eigenlijk pas goed genieten van de zachte vloeiing van die eerste streek op het maagdelijk wit papier. Want zonder genot is kunst niets en het genot is altijd in de aanvang het grootst!  
( De Groene Amsterdammer. 1960)

Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851)  - Venice - Venetië -  waterverf op papier
De Engelsman Turner was zijn tijd ver vooruit, niet de virtuoze tekenaar a la Sargent maar
Turner kon in zijn 'abstracte' kleurpartijen zoveel suggestie leggen, zoveel trilling van kleur, dat men
hem later wel als voorloper van zowel het impressionisme als van de abstracte schilderkunst ging  zien.


Wassily Kandinsky (1866-1944)
Deze compositie uit 1910 wordt al dan niet terecht als het eerste

moderne abstracte kunstwerk bestempeld.
Waterverf op papier.

Emil Nolde (1867-1956), een ware colorist
aquarel op papier 1946
De Duitse expressionist (die Brücke) Emil Nolde kreeg

van de Nazie's een schilder verbod Om dit verbod te
omzeilen en de kans op ontdekking zo klein mogelijk te
houden durfde hij in die periode vanwege de geur niet meer
met olieverf te werken, maar hij werkte des te meer met
het reukloze waterverf materiaal.Nolde
 mengde zijn
verf  zelf met pigmenten 'ter plekke' en kreeg mede
daarmee zijn tijdloze  prachtige uitbundige kleuren.


'Aquarel is niet in de mode.'

Mocht ik nog niet duidelijk zijn, een geschiedenis van de aquarel is op dit moment niet mijn opzet. 
Deze winter hoorde ik van een cursist die aan anderen vertelde op waterverf les te zitten de reactie van haar gehoor; 'Aquarel les, aquarel, dat is toch uit de mode?!' Ooit was het echt in de mode, en dat vond ik eerlijk gezegd ongezond. Mode, geen mode ....  het is een prachtige techniek waarmee veel valt uit te drukken, het is zoveel meer dan mode. Dat wil ik naar voren brengen. In de periode van de mode zijn heel veel slechte aquarellen gemaakt, niet goed voor de reputatie maar daar kan het medium, de kunstvorm niets aan doen.
Er bestaat goede kunst en slechte, mode en continuïteit, overdracht van kennis en traditie waaruit weer nieuwe traditie kan voortkomen.

Wat trouwens, is mode?  Plaatjes inkleuren misschien? Ik zou willen adviseren verlaat de kudde en ga juist meer op avontuur en oordeel zelf.

Dordtse impressionisten.
In een volgend bericht wil ik me graag toespitsen op de Dordtse impressionisten en de aquarel.
Een bescheiden, maar interessante, aanvulling op het boekje dat ik over hen schreef.


Meer over aquarel? Zie de labels in de kolom rechts van de pagina.

Peter van Loon

Telefoon                 078 6135913

Facebookpagina    facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Website                 www.petervanloondordrecht.nl

Pinterest               www.pinterest.com/petervanloon1

dinsdag 14 juni 2016

60 -Peter van Loon is zijn website a/h bijwerken - Cursussen, schilderlessen, Dordrecht.

Onder meer een aantal foto's en
teksten vervangen.
Kunstenaar Peter van Loon is naast zijn Facebookpagina ook zijn, door de omstandigheden, te lang min of meer als een stiefkind functionerende website aan het bijwerken en updaten.

In deze kolom alvast de link naar de bijgewerkte informatie pagina over de lessen en cursussen. Ook met het oog op het nieuwe seizoen.  - Peter van Loon - Cursussen, schilderlessen en workshops Peter van Loon Dordrecht

Aanvullende informatie over de activiteiten van Peter van Loon is en was naast de (vanwege het ontbrekende budget) altijd wat statische website te vinden op dit/zijn weblog.
Maar tegenwoordig is ter bevordering van een levendige informatiestroom een Facebookpagina nog handiger.

Sterker, de Facebookpagina geeft de meest actuele informatie over de activiteiten en de stand van zaken en verwijst indien relevant naar de al genoemde andere podia op het net waar hij actief blijft.
Daarom het verzoek om deze Facebook pagina eens te bezoeken en die het liefst ook te liken, het bevordert een goede, een betere wisselwerking.
Hieronder de link naar de Facebook pagina, voor uw en mijn gemak. Kijk eerst eens even rond en beslis dan of u Peter's pagina wilt liken, of u zijn kunstenaarschap wat wil volgen en supporteren?
Bij voorbaat dank hiervoor.

Facebookpagina       facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Website                      www.petervanloondordrecht.nl

Telefoon                    078 6145913

maandag 6 juni 2016

58 - Een vicieuze cirkel.

Een vicieuze cirkel is een situatie waarin iets een bepaald gevolg heeft, terwijl dat gevolg op zijn beurt het eerstgenoemde verschijnsel in stand houdt of versterkt.
Een vicieuze cirkel is dus een situatie waarin een bepaald verschijnsel zich indirect in stand houdt.

Is men eenmaal in een vicieuze cirkel terechtgekomen, dan is het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk daar uit te breken. (bron - Wikipedia, waar meer)


In bericht 50  van dit blog staat veel meer over het hoe en waarom van de nood tot deze toelichting op de term vicieuze cirkel.


Steun in welke vorm dan ook, en het
liefst ook zichtbaar voor anderen, om de vicieuze
cirkel te doorstaan, en het liefst nog
te kunnen doorbreken, is natuurlijk
al die tijd een gemis geweest.
Al was het alleen maar om de ge- 
volgen ervan een aanmerkelijk 
stuk minder schrijnend te laten.
Ongelukkig acteren.

Op de pagina die u in de rechter strook kunt vinden en aanvinken ziet u een creatieve poging van mij van meer dan vijf jaar geleden van voorbeelden van ongelukkig gedrag, 
Ongelukkige gedragingen, gewoonten en vooroordelen, uitingen en houdingen, gevolgen die deze specifieke vicieuze cirkel sterk in de hand wisten en nog steeds weten te werken. 
(Daarom is het nu ook een vicieuze cirkel.)


De tuin is ook veel werk, met een
extreem laag budget, maar
die geeft voor de inzet zoveel terug.

Op onder andere de sociale media, een noodzakelijk kwaad bij het ontbreken van alternatieven, doen zich binnen 'de grote hoofd vicieuze cirkel' weer vele kleinere vicieuze cirkel effecten voor.
Niemand kan zich voor langere tijd straffeloos, zonder enige effectieve rugdekking, open en kwetsbaar opstellen. 
Ook dat heeft wederom niet te overziene grote gevolgen, want mensen haken af en worden onverschillig (nog onverschilliger!), meten zich een teflon-huid aan en praten en oordelen vanuit oude achterhaalde clichés en inmiddels al lang aantoonbare, en daarom bedenkelijke, vooroordelen die weer veel kwaad doen. Dat alles tamelijk compassie loos om toch vooral hun eigen 'laksheid'  en cynisme verklaarbaar en verdedigbaar te maken.
Dat is voor hen totaal niet moeilijk want zij zijn in een groot gezelschap van stigmatiserende mensen, want eigen aan de problematiek is nu juist -  dat je wel makkelijk begrip vindt voor dat wat steeds uit dat onbegrip ontstaat, maar nagenoeg geen support ontmoet voor het doorbreken van die ongelukkige ongepaste patronen die de vicieuze cirkel steeds weer voeden.

Men bijt zich vrij algemeen hardnekkig vast in het eenmaal ingenomen eigen onbegrip.

Een collega die dankzij intensieve gesprekken tijdelijk behoorlijk veel van de hoed en de rand wist, sprak zijn bewondering voor mijn overlevingsdrang uit; ''Als ik in jouw schoenen had gestaan had ik dit niet overleefd!''

Daarna faalde hij, zoals zovelen, in de communicatie er omheen en in het benutten van de momenten, maar hij probeerde het tenminste nog in het begin.
Daarna verzuimde hij alle voorzetten voor open doel. Het waren maar inkoppertjes, maar hij zweeg. Zoals, ik schreef het al, zovelen voor en na hem.
Nooit de documentairereeks Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap gezien en/of begrepen.

Misverstanden ontstaan snel en makkelijk, zeker wanneer men niet praat of veel te laat
Bron - Loesje Arnhem.
praat, misverstanden ontstaan ook wanneer men voor een ander meent te kunnen, meent te moeten, denken. Misverstanden ontstaan en blijven ook wanneer men wel over iemand praat maar nooit met die persoon, die persoon die het nu juist het beste zou moeten kunnen weten, plaatsen en duiden.

Als je niet praat kun je al helemaal niet luisteren, kun je ook niet vragen. Vragen zijn en waren altijd nodig.

Ongelukkig uitpakkende misverstanden (blijvend) een eigen leven laten leiden houdt de vicieuze cirkel in stand.

Peter van Loon Telefoon 078 6145913

woensdag 25 mei 2016

57 - Momentopname, bescheiden wat nieuwe werkjes.


Een moment om even kort bij stil te staan.

Vier  voltooide 24 x 24 cm schilderijtjes.
De schilderijtjes beschouw ik nu wel als af en ik heb ze dan ook gesigneerd. Ook de andere twee zijn nu af, ik wilde toch eindelijk weer eens tonen waar het mij al die tijd om gaat.
Om schilderen, te kunnen schilderen op mijn niveau.
Al die berichten, de pleidooiën op het blog - het gaat om het schilderen - om het kunnen schilderen. (zie bericht 50)

Deze schilderijtjes hebben me, onnodig, veel moeite en tijd gekost, maar ze zijn er, en alleen daarom al wil ik er even bij stil staan, het moment markeren.


Er zit een heel verhaal achter dat zoals zovele verhalen verloren ging voordat het gehoord werd. Dat is, dat is wel keer op keer bewezen, buitengewoon contra-productief, buitengewoon ongelukkig.

Op weg naar de picknick.
Acryl op museumkarton
24 x 24 cm.


Vorige week moest ik nog een 40 x 60 schilderij waar ik vele uren bij vlagen aan werkte in de vuilcontainer stoppen. Had bijna alles met de onvruchtbare omstandigheden en problematiek te maken.

Overigens heb ik veel meer ambitieuzere schilderijen onder handen, maar dat vraagt om echte quality time, die mogen liever niet, zonder dat kostbare goed, hetzelfde pad van het 40 x 60 cm schilderij volgen.
Dat hangt nauw samen (zie de piramide van Maslov) en luistert dus zeer nauw.

Om de inspiratie een flinke boost te geven ben ik vrijdag 27 mei in Zwijndrecht de vlootschouw van Dordt in Stoom gaan fotograferen.
Ideeën heb ik altijd wel genoeg, maar een krachtige impuls, dat is de theorie, kan nu zeker geen kwaad.
Uiteindelijk heb ik zo'n driehonderd foto's genomen. Niet voor het mooi maar puur ter ondersteuning, als studiemateriaal voor een aantal ideeën voor schilderijen die ik wil kunnen gaan uitwerken, als Maslov het toelaat.

Peter van Loon

Telefoon 078 6145913


Dit weekend is Dordt in Stoom, past helemaal binnen de thematiek waar ik al zo lang voor ijver mee bezig te zijn.
 Vrijdag ging ik vanaf Zwijndrecht de vlootschouw fotograferen en ik zal hopelijk in het verdere weekend
nog wel meer bruikbaar materiaal bij elkaar schieten. Ik weet duidelijk wat ik wil vinden en dat helpt  altijd
bij het gericht zoeken.