4 - Tegen een kolkende stroom stigmatisering in is het kwaad roeien, voorbeelden van acteren rond de vicieuze cirkel.de tuin voorjaar 2011

Mike Boddé die minstens zes jaar met een ernstige depressie te kampen had schreef daarover zijn boek de Pil en later maakte hij er, nadat het boek een bestseller was geworden, ook nog een toneel bewerking van.

Toen hij ter promotie van dit laatste bij 'de Wereld draait door'  zat vertelde hij dat hij nogal wat boze brieven van hulpverleners kreeg omdat nu iedereen om die 'Pil,'  die bij hem uiteindelijk werkte, ging vragen en dat was niet de bedoeling en de pasklare oplossing.
Voorlopige les daaruit; een eenvoudige pasklare oplossing, en een altijd standaard te bewandelen weg, bij depressies bestaat gewoonweg niet. 
Ieders verhaal en traject is weer anders, iedere oplossing gaat daarbij ook anders. Mensen en situaties zijn nooit helemaal hetzelfde.

Wel maakt het een wereld van verschil wat voor klimaat en wat voor mensen men in zijn/haar omgeving treft + zo enorm van belang -hoe de omgeving er mee om weet te gaan.

Uw auteur zal er geen boek over schrijven al lijkt het inmiddels, o.a. op Facebook en Twitter, dat hij dat al wel heeft gedaan! Daar plaatste hij, puur uit noodzaak en uit machteloosheid geboren, zo nu en dan een stukje. Een verhaal en een uitleg dat met deze materie, waar hijzelf dapper tegen vecht, te maken heeft en over wat er wel of geen invloed op kan hebben.

Ook een citaten/kretenblad.
Dit zijn bijvoorbeeld de vele kreten, misvattingen, dooddoeners etc. waar hij, en velen met hem in een vergelijkbare situatie, mee te maken krijgen en pijnlijk hun neus tegen stoten.
Uit deze kreten spreekt de veelal meer dan ongelukkige wijze en houding waarmee het publiek en de omgeving er vaak mee omgaat en/of op reageert, of vaak nog schadelijker, helemaal niet (adequaat) op reageert!  Het doodzwijgt. 
Dat heeft doorgaans veel averechtse en bijzonder negatieve effecten en kan voor nog meer en nog grotere schade zorgen.
Het brengt de getroffenen vaak in een onwenselijk en onnodig isolement waarin het voor hen steeds moeilijker en moeizamer wordt om daar alleen uit te komen. Een uitzichtloze situatie kan het gevolg zijn. 

Eerder schreef hij 10-04-2011 het blog - een schilder in Dordrecht en de vicieuze cirkel - Dat was natuurlijk een noodkreet maar die werd totaal niet opgepikt.

Uit noodzaak naar buiten gebracht, omdat hij, net als de meeste mensen die met de gevolgen van een depressie moeten proberen te leven, te maken heeft met, en aanloopt tegen, de vooroordelen en het hardnekkige onbegrip van een kortzichtige en onverschillige buitenwereld. Uit dit onbegrip komt vaak een houding en een gedrag voort dat veelal averechts werkt en onder deze ongewenste omstandigheden buitengewoon schadelijk kan zijn.
De vicieuze cirkel die al bestond wordt nog machtiger en veelomvattend en blijft het geheel dan zeer negatief bepalen.

Achter iedere hieronder gepubliceerde kreet/uitspraak of constatering schuilt vaak een verhaal op zich en er zitten veelal negatieve ervaringen achter verborgen - erachter schuilt het ongelukkige van de houding uit onwetendheid en kortzichtigheid van derden. Veelal omdat ze er geen idee van hebben en zich ook bijzonder weinig moeite getroosten om er zich een idee van te vormen.
Maar de gevolgen zijn wel degelijk echt en worden veelal niet overdreven, en in veel (teveel) gevallen was het onnodig en te vermijden geweest.
 


Citatenblad en begrippenblad -

Om de hete brij heen draaien - vechten tegen de kortzichtigheid is vaak bijna een dagtaak - verwerking gaat met meerdere personen sneller en veel kansrijker dan alleen - hoop doet leven - schilderijen die niet gemaakt zijn kun je ook niet verkopen -  het paard achter de wagen spannen -  wisselwerking - heeft u er wel eens bij stil gestaan wat dat woord betekend en hoe het werkt en wist u dat het werkt? - een wereld van doven en slechthorenden - er zijn zeker goede mensen, ze houden zich alleen zo stil - getuigen met oogkleppen - sigaren uit eigen doos - het internet weegt niet op tegen een prettig huisbezoek of een menselijk telefoongesprek - de kortzichtigheid voorbij - met geld maak je geld - men hoeft niet alles op te lossen, alleen luisteren kan soms al een verschil maken - men schiet meteen in de ontkenning -  writersblock/paintersblock - ziende blind - rust geven, zo belangrijk - het internet weegt niet op tegen een goed telefoongesprek - mosterd na de maaltijd - eenzijdig en uitsluitend e-mailen schept en creëert afstand en houdt het gevoel van afstand in stand - het versterkt het gevoel van eenzaamheid - Warmte doet wonderen! - het is lastig fietsen als het slot erop zit en de handrem er op staat - begrip en begrijpen doet al  zoveel - collateral damage van deze maatschappij hebben mensen nu zo weinig voorstellingsvermogen of is het simpel heel moeilijk het je voor te stellen? - opbouw gaat niet automatisch, afbraak echter wel - één keer een schouderklopje en één keer halfhartige belangstelling tonen en daarna bij het minste of geringste snel en hard weglopen en er in het vervolg met een grote boog omheen lopen, zou dat nu echt werken, werkelijk helpen? - een terugtredende overheid komt dubbel zo hard aan sinds de mensen zelf (al veel langer) nog veel sterker terugtreden - hoe werkt dat voor degenen die nooit gebruik van de overheid hebben gemaakt? - ijkpunt - is kortzichtigheid een vorm van domheid? - in rustig vaarwater kom je beter en effectiever vooruit dan tegen de stroom in -  bij het uitblijven van het weinige nu is het weinige later vaak niet meer voldoende - de put wordt pas gedempt als het kalf verdronken is - stenen kun je niet eten, dat geld ook voor gebakken lucht het falen en daarbij schromelijk te kort schieten van de omgeving - het is makkelijker een held te zijn als je weet dat er miljoenen mensen achter je staan en intens meeleven  - woorden zonder inhoud zijn slechts woorden - in de kunst is veel bedrijfsspionage, men pronkt zonder enige schaamte met andermans veren - geen oorzaak en gevolg kunnen zien -  het falen van de empathie en vaak zelfs het ontbreken ervan - Oost-Indisch doof - ontbreken van een kruiwagen - -het zijn over het algemeen de kleine dingen die het doen - een niet geplaatste link kan ook niet zelfstandig als link werken - in het  land van de blinden is éénoog koning - veel als een olifant in de porseleinkast - niet verder kijken dan de neus lang is -  oordelen zonder feitenkennis - weer en wederwoord onmogelijk maken - steeds met een grote boog om de pijnlijke plekken heen manoeuvreren - vechten tegen de bierkaai - ontkenning leidt als vanzelf tot onderschatting - win win situaties zijn te verkiezen boven kortzichtigheid en afbraak - men vergeet meestal de bijsluiters te lezen - kunstenaars, zijn volgens de statistieken de armste beroepsgroep - film -  Cast Away - Michal - een cynicus is een idealist die de wereld door heeft - een dromer is iemand die zich ondanks ongunstige ervaringen toch graag van het tegendeel laat overtuigen - vliegwiel effect - klankbord(en) - van André heb ik niets meer vernomen - Hoop is nog altijd het beste antidepressivum -wat is te verkiezen, de schone schijn of de oplossing - als niemand de brand meld zal de brandweer ook niet uitrukken - oorverdovend stilzwijgen - een oorlog op (teveel) meer fronten moeten voeren - the Alamo - Duinkerken - een huis kan een hinderlijk zware molensteen om de nek zijn - er is veel wetenschappelijk onderzoek naar de vicieuze cirkel gedaan, het is niet zomaar een kreet uit het woordenboek die toevallig goed van pas komt, het is een schadelijk verschijnsel! - een selffulfilling prophecy creëren - geld kan voor je werken, als je het hebt -  gebrek aan geld werkt 300% tegen je - houvast - wie de schoen past trekke hem aan - een paar keer paste men een schoen die hen helemaal niet werd voorgehouden - dat mag wel vechten tegen de bierkaai heten - iemand die vecht heeft het nog steeds niet opgegeven  - wat is nu eigenlijk te verkiezen, iemand die het red maar een spoor van schulden achterlaat - of iemand die het maar niet lukt het te redden, maar geen schulden ten kosten van anderen maakt? - wie zou winnen? - je kunt de drenkeling niet verwijten dat hij op het moment dat hij in het water ligt in de mensen op de kant alleen en vooral potentiële redders ziet (die hem in potentie op de kant kunnen trekken)  - men ziet of onderkent de macht van de vicieuze cirkel totaal niet - men blijft alles benaderen alsof het grotendeels niet bestaat of dat het grotendeels te verwaarlozen is!


Print het eens uit en toets het eens eerlijk bij uzelf in de praktijk, zet het u aan tot denken?


genomen van een internet site die waarschuwt tegen het gevaar
van misvattingen en vooroordelen bij depressie

uit zorgboek depressie

Dit persbericht van GGZ Friesland
toont wel dat mijn gevoel over
misstanden niet misplaatst is/was